Hagai

Hagai, Zaharia si Maleahi sînt cei 3 profeti care au fost ridicati de Dumnezeu între evrei dupã revenirea din robia babilonianã. Cãrtile lor trebuiesc citite pe fondul evenimentelor istorice descrise de Ezra, Neemia si Estera.

Titlul: Cartea poartã numele celui ce a scris-o: „Hagai". Acest nume este o prescurtare a lui „Hagaiah" si se poate traduce prin „sãrbãtoarea Domnului".

Autorul: Numele lui Hagai este mentionat de 9 ori în textul cãrtii (Hagai 1:1, 3, 12, 13; 2:1, 10, 13, 14, 20). Singura datã cînd mai este mentionat în altã carte a Bibliei (Ezra 5:1; 6:14) îl întîlnim pe profet activînd alãturi de Zaharia încercînd sã trezeascã entuziasmului evreilor pentru rezidirea Templului.

Data: Timpul cînd a activat Hagai este foarte usor de aflat din datele pe care ni le furnizeazã textul la începutul fiecãrui capitol. Profetul si-a rostit mesajele într-un interval de numai 4 luni, între l Septembrie si 24 Decembrie 520 î.Cr. Ne aflãm la 15 ani dupã decretul dat de împãratul persan Cir, prin care s-a îngãduit evreilor sã se reîntoarcã în tara lor si sã-si reclãdeascã Templul.

Contextul istoric: În urma decretului dat de Cir (538 î.Cr.), o „rãmãsitã" din numãrul total al evreilor rãspînditi prin tãrile imperiului s-au întors acasã. În convoiul condus de Zorobabel s-au înapoiat aproximativ 50.000 de iudei. Restul, estimat la cîteva milioane au preferat sã rãmînã prin tinuturile în care îsi fãcuserã un rost si o situatie, în tarã s-au întors mai ales preotii, levitii si sãracii. Entuziasmul reconstruirii pe ruinele trecutului glorios s-a spulberat însã repede sub povara greutãtilor si sub amenintãrile dusmanilor care nu vedeau cu ochi buni întãrirea nationalã si refacerea religioasã a poporului ales (Ezra 4-6). Gãsind cã este mai usor sã astepte vremuri mai prielnice, decît sã riste o înfruntare directã cu dusmanii, evreii au stopat orice încercare de reconstructie a Templului în anui 534 î.Cr. Au trecut asa 14 ani de asteptare, încet, încet poporul si-a rezidit case pe temeliile vechilor asezãri ale Ierusalimului. Templul iesise din preocupãrile lor. Preocuparea pentru progresul economic fusese luatã ca scuzã pentru neglijarea vietii religioase de închinãciune. În acest context, Dumnezeu i-a ridicat pe Hagai si pe Zaharia ca sã mustre poporul si ca sã-i îndemne sã reia reconstruirea casei Domnului. Zaharia a început sã profeteascã între cel de al doilea si cel de al treilea mesaj rostit de Hagai. Sub impulsul îndemnurilor lor, poporul s-a apucat de treabã (520 î.Cr.) si reconstructia a fost terminatã în anui 516 î.Cr. (Ezra 6:15). Desi pe afarã totul pãrea în ordine, din Talmud aflãm cã în aceastã nouã clãdire a Templului evreii nu au mai avut nici chivotul legãmîntului si nici Urim si Tumim.

Continutul cãrtii: Mesajul profetic rostit de Hagai a constat într-o serie de 4 cuvîntãri. Continutul lor a alternat între mustrare (primul si al treilea) si încurajare (al doilea si al patrulea). Poporul ajunsese mai preocupat cu înfrumusetarea caselor proprii decît de refacerea casei Domnului. Aceastã delãsare în problemele religioase n-a fost usor de vindecat. Hagai a profetit numai 4 luni, dar Dumnezeu l-a ridicat apoi pe Zaharia care a profetit timp de 3 ani de zile. Dupã ei, Dumnezeu a continuat sã mustre si sã îndemne poporul prin Maleahi.

Mesajul proorocului Hagai este o chemare la o reasezare a prioritãtilor în ierarhia stabilitã de Dumnezeu. El avertizeazã poporul de pericolul neglijentei în slujirea Domnului. Hagai le aratã evreilor cã atîta timp cît ei nu se vor angaja sã-l slujeascã pe Domnul, Dumnezeu le va încurca treburile si le va opri binecuvîntarea: „Uitati-vã cu bãgare de seamã la cãile voastre! Vã asteptati la mult, si iatã cã ati avut putin; l-ati adus acasã, dar Eu l-am suflat. Pentru ce? zice Domnul ostirilor. Din pricina Casei Mele, care stã dãrîmatã, pe cînd fiecare din voi aleargã pentru casa lui" (Hagai l:7, 9).

Cuvinte cheie si teme caracteristice: Cartea lui Hagai marcheazã o piatrã de hotar în istoria lui Israel. Rezidirea Templului nu s-a fãcut oricînd. Data fusese aleasã de Dumnezeu din vesnicie. Acesta a fost motivul pentru care, tocmai atunci, Domnul a trezit duhul lui Zorobabel prin lucrarea lui Hagai si a lui Zaharia. Se împliniserã cei 70 de ani de „pustiire" rînduiti de Dumnezeu asupra Ierusalimului si asupra Templului. Ieremia anuntase cã: „tara aceasta va fi o paraginã, un pustiu, si neamurile acestea vor fi supuse împãratului Babilonului timp de 70 de ani" (Ier. 25:11). La încheierea acestei perioade, îngerul din cartea profetului Zaharia întreabã: „Doamne al ostirilor, pînã cînd nu vei avea milã de Ierusalim si de cetãtile lui Iuda, pe care Te-ai mîniat în acesti sapte zeci de ani?" (Zah. 1:12). Profetul Hagai este cel trimis sã anunte celor din Ierusalim rãspunsul Domnului: „Din ziua aceasta, Îmi voi da binecuvîntarea Mea" (Hagai 2:19).

Mesajul cãrtii: Întreaga întîmplare este o ilustratie desãvîrsita pentru afirmatia Domnului Isus Cristos din Matei 6:33: „Cãutati mai întîi împãrãtia lui Dumnezeu si neprihãnirea Lui, si toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra".

SCHITA CÃRTII

I. ÎNDEMN LA REÎNCEPEREA REZIDIRII TEMPLULUI (1:1-15)
Expresia caracteristicã: „Suiti-vã pe munte, aduceti lemne si ziditi Casa!"

II. ÎMBÃRBÃTARE SI ÎNCURAJARE (2:1-9)
Expresia caracteristicã: „Fii tare... Cãci Eu sînt cu voi si Duhul Meu este în mijlocul vostru" (Hagai 2:4-5).

III. ÎNDEMNARE SI PROCLAMARE (2:10-19)
Expresia caracteristicã: „Dar din ziua aceasta îmi voi da binecuvîntarea Mea" (Hagai 2:19).

IV. CONFIRMARE (2:20-23)
Expresia caracteristicã: „În ziua aceea, te voi lua si te voi pãstra ca pe o pecete; cãci Eu te-am ales" (Hagai 2:23).